Terms & conditions


Narudžbom putem www.yeraceramics.com pristajete na navedene uvjete web kupovine. Oni definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije proizvoda ponuđenih na našim stranicama. Prodavatelj i isporučitelj proizvoda www.yeraceramics.com je obrt Jera Keramika, Barutanski ogranak II.3, Zagreb, a Kupac je posjetitelj web stranice koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Transakcijska valuta je hrvatska kuna (Kn). , a troškovi dostave nisu uključeni u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nije uračunat PDV, obzirom na oslobođenje od plaćanja PDV-a temeljem čl.90. st. 2 Zakona o PDV-u.
Prodajno mjesto nalazi se u Republici Hrvatskoj.

Napomena: za veće narudžbe ili poslovne poklone možete nam se obratiti direktno na yeraceramics.info@gmail.com.


Načini plaćanja
Plaćanje se vrši putem uplate na žiro račun HR6424020061140407409
 u obliku bankovnog depozita.

Dostava
Naručene proizvode za nas isporučuje Hrvatska pošta na području Republike Hrvatske po
navedenom cjeniku:
Težina pošiljke Cijena dostave
0-2 kg 35 kn
2-5 kg 40kn
5-10 kg 50kn

Iznos dostave biti će iskazan prilikom naručivanja proizvoda.
Standardno vrijeme isporuke je 3-5 radnih dana od narudžbe ukoliko uz proizvod nije drugačije navedeno.


Reklamacije
Prilikom preuzimanja robe Kupac je obvezan pregledati pošiljku, i odmah e-mailom obavijestiti Prodavatelja o eventualnom oštećenju ili pogrešci u isporuci. Ukoliko se radi o krivo isporučenoj robi Kupac ima pravo takvu robu ne preuzeti, a trošak ponovljene isporuke snosi Prodavatelj.
Ako se utvrdi da proizvod treba zamjenu, Prodavatelj će zamijeniti oštećeni artikl o vlastitom trošku. Za sve reklamacije i pitanja stojimo vam na raspolaganju putem e-maila: yeraceramics.info@gmail.com

Povrat
Ukoliko Vam se primljeni proizvod(i) iz bilo kojeg razloga ne sviđa(ju) ili nisu u skladu s Vašim očekivanjima nudimo mogućnost povrata sredstava sukladno zakonskim uvjetima i rokovima. Troškove dostave i povrata robe u ovom slučaju snosi Kupac. Artikli na sniženju se ne mogu vratiti.

Upute za povrat proizvoda:
Proizvod koji vraćate ne smije biti korišten i mora biti u originalnom neoštećenom pakiranju. Pošaljite nam e-mail na yeraceramics.info@gmail.com najkasnije 14 dana od primitka pošiljke, s informacijama o proizvodu, datumu kupovine i dostave te zatražite povrat proizvoda.
Nakon što dobijete suglasnost za povrat od Jera Keramika, obrt vl.Borna Jerić, zapakirajte proizvod u originalno pakiranje i pakiranje za slanje, priložite original  računa (ili isprintani elektronski račun) te pošaljite na:

Jera Keramika,
Obrt vl.Borna Jerić
Gračanska cesta 81B
Zagreb

Proizvod je Vaša odgovornost dok ne dođe do nas. Radi zaštite Vaših interesa savjetujemo preporučeno slanje paketa ili opciju praćenja slanja pošiljke.

Odgovornost za materijalne nedostake
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i obrta Jera Keramika, u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.


Jednostrani raskid ugovora
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača imate pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.
Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača.

Autorska Prava
Vlasnici domene polažu pravo na sadržaje (tekstualne i vizualne materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje gore navedenih materijala smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je pravnoj proceduri.
Copyright ©2021 Jera Keramika (Yera ceramics store), vl.Borna Jerić Sva prava pridržana.

__________________________

 

Terms of online shopping

By ordering through www.yeraceramics.com, you agree to the stated Terms of Web Purchase. They define the process of ordering, payment, delivery and return or complaint of products offered on our site. The seller and supplier of the product www.yeraceramics.com is Jera Keramika, Barutanski ogranak II.3, Zagreb, and the Buyer is a visitor to the website who selects at least one product, fills in the electronic order form and sends it to the Seller. The transaction currency is the Croatian kuna (Kn). The prices of the products do not include VAT, given the exemption from VAT under Article 90. paragraph 2 of the VAT Act. Shipping costs are not included in the product price.
The point of sale is located in the Republic of Croatia.

Note: for larger orders or business gifts you can contact us directly at yeraceramics.info@gmail.com

Payment methods:
It is currently possible to pay by bank deposit to a giro account:
HR6424020061140407409


Delivery

The ordered products are delivered to us by the Croatian Post in the territory of the Republic of Croatia according to the following price list:

Shipping Weight Shipping Price
0-2 kg 35 kn
2-5 kg 40kn
5-10 kg 50kn


The delivery amount will be stated when ordering the product.
Standard delivery time is 3-5 working days from the order unless otherwise stated with the product.

Complaints
When picking up the goods, the Buyer is obliged to inspect the shipment, and immediately notify the Seller by e-mail of any damage or error in delivery. If the goods are delivered incorrectly, the Buyer has the right not to take over such goods, and the cost of repeated delivery is borne by the Seller.
If it is determined that the product needs to be replaced, the Seller will replace the damaged item at its own expense. For all complaints and questions, we are at your disposal via e-mail: yeraceramics.info@gmail.com

Return
If you do not like the received product (s) for any reason or do not comply with your expectations, we offer the possibility of a refund in accordance with legal conditions and deadlines. The costs of delivery and return of goods in this case are borne by the Buyer. Items on sale cannot be returned.

Product return instructions:

The product you are returning must not be used and must be in the original undamaged packaging
Send us an e-mail at yeraceramics.info@gmai.com no later than 14 days of receipt of the shipment, with information about the product, date of purchase and delivery and request a return of the product.
After obtaining the consent for return from Jera Keramika, obrt vl. Borna Jerić, pack the product in the original packaging and shipping package, attach the original invoice and send to:

Jera Keramika,
Obrt vl.Borna Jerić
Gračanska cesta 81B
Zagreb

The product is your responsibility until it reaches us. To protect your interests, we recommend sending a package or the option of tracking the shipment.

Liability for material defects

Pursuant to the Consumer Protection Act, the provisions of the Civil Obligations Act (OG 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) apply to relations between consumers (end users) and Jera Keramika crafts in the event of a material defect in the product. on liability for material defects.

Unilateral termination of the contract

Pursuant to the Consumer Protection Act, you have the right, without stating a reason, to unilaterally terminate the contract within 14 days from the date of delivery of the product, ie the last product from the order.
The standard information form for unilateral termination of the contract can be downloaded here.

In order to exercise the right to unilaterally terminate this Agreement, you must notify us of your decision to terminate the Agreement unilaterally before the deadline by an unequivocal statement sent by e-mail stating your name, address, telephone number and e-mail address.
Pursuant to the Consumer Protection Act, the end user is responsible for any impairment of the goods resulting from the handling of the goods, other than that which was necessary to determine the nature, characteristics and functionality of the goods.

The right to unilateral termination of the contract is excluded in the cases specified in Article 74 of the Consumer Protection Act.

Copyright

Domain owners claim the right to content (textual and visual materials, databases and programming code). Unauthorized use of the above materials is considered copyright infringement and is subject to legal proceedings.

Copyright © 2021 Jera Keramika (Yera Ceramics Store), vl.Borna Jerić All rights reserved.